Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach - Projekt "Lepsze jutro"
 
Znakomite efekty programu „Lepsze jutro”
„…Uśmiech jak na budyniu…” tak wita jedną z animatorek jej podopieczna. W sytuacji ludzi którzy funkcjonują prawidłowo w społeczeństwie, to może nic niezwykłego, ale kiedy dotyczy osoby, której życie było pasmem udręk, przerażenia i totalnego wycofania, to bardzo wiele. To historia jednej z podopiecznych, która jest dobrym przykładem na to jak projekt „Lepsze jutro” może przeobrażać ludzi. Kobieta bardzo rzadko wychodziła z domu. Teraz wychodzi co niedziela do kościoła i co bardzo ważne ubiera się starannie, czasami nawet umaluje usta. Codziennie wychodzi na spacer z animatorką, która się nią opiekuje. Zaczęła regularnie sprzątać mieszkanie, a z powodu trudnych warunków w jakich mieszka, nie jest to łatwe. Animatorka jest z niej bardzo dumna, twierdzi, że kobieta zmienia się z dnia na dzień. Najważniejszym, przełomowym momentem była szczera rozmowa. Wcześniej kobieta nie chciała mówić o swoich problemach. Kiedy zobaczyła, że zainteresowanie animatorki, nie jest przelotne i powierzchowne, że przychodzi do jej domu regularnie, zaufała. To był zwrot, w jej zmianie. Zgodziła się na wizytę u lekarza psychiatry z projektu” Lepsze jutro”, dostała sporo wskazówek. Jest umówiona na spotkanie z psychologiem programu. Zapisała się do lekarza rodzinnego w swojej miejscowości. Wcześniej była przyzwyczajona, do ciągłego narzekania na nią, do podniesionych głosów i ostrych słow. Teraz jej rodzina razem z nią pracuje nad zmianą, bo kobieta odważyła się i zaczęła mówić o swoich problemach.
Te efekty, to sukcesy niewymierne, których skalę trudno zmierzyć, ale każdy sobie zdaje sprawę, że są ogromne. Zmianę kobiety dostrzega i docenia najbliższe otoczenie, np. „…listonosz, jest zachwycony…” powiedziała animatorka.
Ale to nie wszystko, są w tym wzorcowym przykładzie zmiany konkretne. Kobieta ma już pozytywną decyzję, będzie dostawała rentę socjalną! Animatorka namówiła ją na odszukanie dokumentów, zebrały karty choroby, różne zaświadczenia i pracownik socjalny zatrudniony w projekcie wypełnił wniosek o rentę socjalną. Stawiły się również razem na wyznaczone spotkanie z lekarzem orzecznikiem ZUS i udało się! To przykład wyjątkowego sukcesu. Oby udało się tak „otworzyć” wszystkich 60 niepełnosprawnych uczestników programu „ Lepsze jutro”
Dobro promieniuje
Działanie jest dobre, nie ma co się zastanawiać jakie przyniesie skutki, a zazwyczaj efekty zaskakują nas samych i przerastają nasze oczekiwania. Z takiego założenia wychodzi jedna z animatorek projektu „ Lepsze jutro” i …działa. W ostatnim miesiącu poza pracą animatora w projekcie „Lepsze jutro” starała się razem z duchownymi o stworzenie placówki Caritas . Jej zaangażowanie przyniosło efekty przy Parafii Św. Teresy z Avilla, razem z proboszczem stworzyli placówkę Caritas. Podpisali umowę z dyrektorem Caritas w Radomiu na dostarczanie 100 paczek żywnościowych. Oznacza to, że regularnie raz w miesiącu 100 osób będzie dostawało za darmo najpotrzebniejsze, podstawowe produkty żywnościowe .
Animatorka planuje też zbiórkę sprzętu i ubrań przed Świętami Wielkanocnymi. Być może uda się też włączyć nową placówkę Caritas do programu, który gwarantuje dostarczanie 60 kg żywności na kwartał rodzinom w najtrudniejszym położeniu.
Animatorka udowadnia, że w projekcie” Lepsze jutro” znalazła się nieprzypadkowo. Animatorzy, to osoby autentycznie nastawione na pomoc osobom potrzebującym. Założenia projektu dzięki ich aktywności i zaangażowaniu przynoszą oczekiwane owoce.
Rady specjalistów jak postępować z psychicznie chorym
Ważne

Rady specjalistów jak postępować z psychicznie chorym
Trwa intensywna praca środowiskowa
Newsy Wraz z psychologiem i doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym każdy niepełnosprawny uczestnik projektu tworzy własny, indywidualny plan działania. Podstawą do opracowania ipd są ankiety, które poprzez pytania i odpowiedzi opisują sytuację osób niepełnosprawnych. To pytania między innymi o sytuację materialną. Z czego się utrzymują? Kto im pomaga? Jakimi zasobami dysponują? Jakiego wsparcia oczekują? Z pomocy jakich instytucji korzystali? Czy korzystają z porad tylko lekarza rodzinnego, czy też innych specjalistów? Jakie według nich są przyczyny ich obecnej sytuacji? Jakie bariery, jakiego rodzaju ograniczenia w najbliższym środowisku utrudniają poprawę sytuacji? Jakie bezpośrednie problemy definiują? Ubóstwo, bezdomność, sieroctwo, przemoc w rodzinie?
Przeszkoleni animatorzy realizują animację lokalną służąc wsparciem, doradztwem i pomocą osobom niepełnosprawnym uczestnikom i ich rodzinom. Prowadzone jest regularnie: poradnictwo zdrowotne, psychologiczne, społeczne i zawodowe. Celem jest przekonanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin o innych możliwościach funkcjonowania w społeczeństwie niż wyłącznie zamknięcie w czterech ścianach domu. Ważne jest wyuczenie samodzielności oraz pozbawienie strachu przed reakcjami osób obcych w kontaktach społecznych: np. w urzędzie, sklepie.
Dla wszystkich uczestników i pracowników projektu działa uruchomiony specjalnie na cele programu „Lepsze jutro” telefon. Numer: (48) 61 33 414
Informacja o wyborze oferty
Ważne

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. Zorganizowanie dziesięciu wyjazdów integracyjnych dla 54 osób w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1/POKL/7.2.1/2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ważne

Zorganizowanie dziesięciu wyjazdów integracyjnych dla 54 osób w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1/POKL/7.2.1/2009.

Przełamywanie lodów
Newsy Dwunastu animatorów pracujących w ramach projektu „Lepsze jutro” jest już po pierwszych spotkaniach z osobami niepełnoprawnymi i ich opiekunami. Każdy animator odwiedził w domach piątkę swoich podopiecznych. Pierwsze wrażenia są skrajnie różne. Zdarzyła się sytuacja w której animatorka musiała dłuższy czas przekonywać, że przyszła jako przyjaciel, a nie osoba która chce szpiegować i zbierać informacje na niekorzyść chorych. Miała kłopoty nawet z wejściem do domu, początkowo zza ogrodzenia pokazywała identyfikator, ostatecznie udało ¬jej się wejść, przedstawić i poznać swoją podopieczną.
Inna animatorka z kolei spędziła na rozmowie kilka godzin. Rodzina osoby niepełnosprawnej dosłownie nie chciała jej wypuścić. To była bardzo miła wizyta, animatorka ocenia, że i osoba niepełnosprawna i jej opiekunowie potrzebują kontaktu z innymi ludźmi. Jeszcze w innej sytuacji okazało się, że osoba chora prawie nie mówi. Można się z nią kontaktować tylko za pośrednictwem opiekuna, który rozumie jej specyficzny język.
Według większości animatorów najbardziej charakterystyczne dla otoczenia osób niepełnosprawnych jest zamykanie się przed światem. Zazwyczaj nie mówią nawet dzień dobry sąsiadom. Rodziny wstydzą się tego, że choroba psychiczna dotknęła właśnie ich, odsuwają się od lokalnej społeczności, izolują się, mają poczucie, że są gorsi.
Tu otwiera się pole do popisu dla animatorów. Każdy z nich wykonał pierwszy krok, pokazał, że osoby niepełnoprawne psychicznie są ważne, ważne są ich rodziny, ich problemy. Życzliwe zainteresowanie i chęć wysłuchania pomogły przełamać pierwsze lody.
Informacja o unieważnieniu postępowania
Ważne

Informacja o unieważnieniu postępowania zorganizowanie dziesięciu wyjazdów integracyjnych dla 62 osób w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Półmetek realizacji programu „Lepsze jutro”
Newsy Program „Lepsze jutro” jest realizowany przez powiat białobrzeski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych psychicznie i nieaktywnych zawodowo mieszkających głównie na wsiach. Obejmuje zasięgiem sześć gmin powiatu: Białobrzegi, Promną, Stromiec, Radzanów, Wyśmierzyce i Starą Błotnicę. Priorytetem projektu jest integracja społeczna. To cel ogólny: rozwinięcie nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnoprawnych psychicznie oraz długotrwale bezrobotnych i eliminowanie barier jakie napotykają osoby wykluczone społecznie.
Realizacja projektu już przynosi oczekiwane efekty. Na terenie powiatu udało się wdrożyć model animatora i zaktywizować osoby długotrwale bezrobotne. Trwa rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Ostatecznie projekt ma doprowadzić do przezwyciężenia indywidualnych barier w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy.
W ramach projektu „Lepsze jutro” animatorzy przeszli cykl szkoleń z ekonomii i przedsiębiorczości, z aktywnych form poszukiwania pracy z psychologii i pracy socjalnej, uczyli się podstaw korzystania z komputera. W kolejnych miesiącach kilkadziesiąt osób będzie uczestniczyć regularnie w warsztatach, które umożliwiają nabycie kompetencji społecznych. Wspólne wyjazdy i spotkania integracyjne wzmacniaj ą poczucie przynależności do grupy i poprawiają samoocenę uczestników. W sumie projekt objął wsparciem 200 osób.
Przez cały okres realizacji projektu do 31- 12 -2011 roku uczestnicy mogą korzystać z porad psychologa ,doradcy zawodowego , pracownika socjalnego oraz lekarza psychiatry.
Ogłoszenie o zamówieniu
Ważne

Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie dziesięciu wyjazdów integracyjnych dla 62 osób w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Animatorzy ruszyli do pracy
12 osób z powiatu białobrzeskiego, po zdanych pozytywnie egzaminach i wyborze ich ofert w drodze przetargu zostało animatorami w projekcie „Lepsze jutro”. To dla nich osobisty sukces! Wszyscy pozostawali bezrobotnymi od dłuższego czasu, aż nareszcie udało im się przełamać złą passę w życiu. Większość z nich, bardzo źle znosiła okres bezrobocia, niektóre osoby wręcz wycofały się z życia społecznego. Teraz po serii świetnych szkoleń, które zapewnił im udział w projekcie „Lepsze jutro”, między innymi z psychologii, pracy socjalnej i informatyki, nabrali pewności siebie, uwierzyli, że są zdolni do działania, które przynosi dobre efekty. Teraz są pełni zapału i wierzą, że ich praca animatorów w programie „Lepsze jutro” ma ogromny sens.
Na spotkaniu 3 lutego w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach animatorzy korzystając z porad pracowników socjalnych i doradców zawodowych wybrali swoich „podopiecznych”. Każdy animator ma teraz pod opieką 5 osób niepełnosprawnych psychicznie. Jego zadaniem jest też współpraca z dwoma osobami z otoczenia każdego niepełnosprawnego uczestnika projektu. W sześciu gminach Powiatu Białobrzeskiego: Białobrzegach, Promnej, Wyśmierzycach, Starej Błotnicy, Radzanowie i Stromcu w ten sposób specyficzną opieką zostało otoczonych 60 osób niepełnosprawnych psychicznie i 120 z ich otoczenia.
Współpraca animatorów z tymi osobami potrwa do końca roku 2011. I tak jak animatorzy uwierzyli, że ich życie może zmienić się na lepsze, mają tą wiarą „zarazić” niepełnosprawnych i osoby z ich otoczenia. Wspólne działanie, to najlepszy sposób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu!
Strona 3 z 6 < 1 2 3 4 5 6 >
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu