Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach - Projekt "Lepsze jutro"
 
Ogłoszenie
Ważne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach, będące realizatorem projektu "Lepsze jutro",
który jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
poszukuje:

KANDYDATÓW DO PRACY W CHARAKTERZE LEKARZA PSYCHIATRY


Treść ogłoszenia
Animator lokalny- ważna osoba
Newsy Animatorzy lokalni- przyszli „przewodnicy” osób niepełnosprawnych w powiecie białobrzeskim spotkali się na spotkaniu szkoleniowym w ośrodku w Olszynce. Poznali harmonogram szczegółowych szkoleń, które rozpoczną się we wrześniu, a zakończą w lutym egzaminem. Po egzaminie dwunastu animatorów zostanie zatrudnionych w projekcie do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dwóch animatorów w każdej z sześciu gmin objętych projektem będzie pracowało z dziesiątką niepełnosprawnych psychicznie i ich opiekunami. Ich rola będzie bardzo wszechstronna, mają pomóc swoim podopiecznym w lepszym funkcjonowaniu w środowisku. Czasami pomoc będzie polegała na rozmowie, czasami na pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, czasami na zachęcaniu do różnego rodzaju działań. Najlepiej pokaże to przykład: do uczestniczenia w programie ”Lepsze jutro” zakwalifikowała się między innymi młoda kobieta, która ma stwierdzoną niepełnosprawność psychiczną , pracuje bardzo ciężko, dorywczo, a równocześnie nie zna nominałów monet i banknotów. Animator, który będzie opiekował się nią w przyszłości, podejmie próbę nauczenia jej rozpoznawania pieniędzy.
Przed animatorami jest dużo nauki i wyzwań na przyszłość. Pracę umożliwi im projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Lepsze jutro”

Ostatnia prosta selekcji animatorów
Dwadzieścia osób zostanie wybranych do udziału w szkoleniach dla animatorów, część z tych osób później do pracy z osobami niepełnosprawnymi w charakterze animatorów. To kolejny krok w realizacji projektu „Lepsze jutro”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podczas pierwszego spotkania w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach kandydaci opowiadali o swoim doświadczeniu i motywacji do pracy. Kilka osób pracowało z osobami niepełnosprawnymi i była to praca satysfakcjonująca dla obydwu stron. Większość kandydatów wykazywała wysoko rozwiniętą empatię. Ważnym elementem, który jest brany pod uwagę, przy wyborze animatorów jest mobilność i dyspozycyjność.
Animatorzy przejdą szkolenia przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie i zostaną przygotowani do pracy w terenie. W każdej z sześciu gmin objętych projektem pracować będzie po dwóch animatorów lokalnych. Ich zadaniem będzie wychodzenie z inicjatywami, które poprawią postrzeganie osób niepełnosprawnych w ich środowisku i poprawią jakość życia.
Animatorzy będą zrekrutowani z grupy osób długotrwale bezrobotnych lub pozostających nieaktywnymi zawodowo.

Specjalny telefon projektu „LEPSZE JUTRO”
(48)360 02 24

Ten numer telefonu ułatwi kontakt wszystkim osobom zainteresowanymi projektem ”Lepsze jutro”. Można uzyskać pod nim informacje o projekcie, który jest skierowany do: osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin lub opiekunów oraz do grupy osób długotrwale pozostających bez pracy. Pod tym numerem można przeprowadzać rozmowy ze specjalistami, szybko skontaktować się z pracownikami projektu.
Ten numer już działa! Zachęcamy do korzystania z niego, w każdej sprawie związanej z projektem „Lepsze jutro”

Rozmowy z uczestnikami
Trwa rekrutacja uczestników programu „Lepsze jutro”, to fundamentalny moment programu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach realizuje go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program „Lepsze jutro” wychodzi naprzeciw potrzebom niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin lub opiekunów oraz osób bezrobotnych. Proponuje im szkolenia, które poprawią ich samoocenę, sytuację w społeczeństwie i na rynku pracy.

Pracownicy społeczni i doradcy zawodowi odwiedzili kilkadziesiąt domów w sześciu gminach: Białobrzegach, Promnej, Radzanowie, Stromcu, Starej Błotnicy i Wyśmierzycach. Wypełniają ankiety rekrutacyjne opracowane dla programu „Lepsze jutro”: między innymi pytają kandydatów do uczestnictwa w programie, czy korzystali z pomocy społecznej, czy pracowali, pytają o chorobę. Przeprowadzają wywiady środowiskowe -standaryzowane, które funkcjonują w pomocy społecznej. Następnie jeżeli strony spełniają wzajemne wymogi i oczekiwania, kandydaci podpisują deklarację uczestnictwa. Do końca sierpnia jest czas na podpisanie wszystkich deklaracji. Program, czyli szkolenia, rozmowy z psychologami, poradnictwo zdrowotne, spotkania integracyjne będzie trwał do czerwca 2011 roku.
Informacja o wynikach przetargu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Białobrzegach informuje o wynikach przetargu pn."Szkolenia umożliwiające nabycie nowych kompetencji zawodowych oraz Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą - Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Pełna treść ogłoszenia o wynikach znajduje się na stronie Biurletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach
Trwa rekrutacja uczestników programu „Lepsze jutro”
Celem projektu jest rozwinięcie nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych. To jeden z poważniejszych problemów pracy socjalnej w powiecie białobrzeskim.
Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w spotkaniach w gminnych ośrodkach pomocy rodzinie w Wyśmierzycach, Promnie, Radzanowie, Stromcu, Starej Błotnicy i Białobrzegach. To pierwsi kandydaci do udziału w projekcie realizowanym prze powiat białobrzeski „Lepsze jutro”. Pracownicy socjalni
i doradcy zawodowi prowadzą z nimi rozmowy i kwalifikują do programu.
Uczestnicy przejdą cykl szkoleń, które poprawią ich samoocenę, ocenę środowiska wobec nich i ułatwią pełniejszy udział w życiu społecznym.
Szkolenia umożliwią nabycie nowych kompetencji zawodowych, będą to między innymi szkolenie psychologiczne z elementami socjologii, szkolenie
z rynku pracy, ekonomii i przedsiębiorczości, szkolenie informatyczne.
60 uczestników będzie korzystało z pomocy psychologa, doradcy zawodowego pracownika socjalnego oraz porad zdrowotnych. Zaplanowane są również grupowe zajęcia integracyjne.
Ogłoszenie o przetargu
Ważne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Białobrzegach ogłasza przetarg pn."Szkolenia umożliwiające nabycie nowych kompetencji zawodowych oraz Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą - Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Biurletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach
Ogromny sukces powiatu białobrzeskiego!
Newsy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację unijnego projektu „Lepsze jutro”. To projekt bardzo ważny, śmiały, a co najważniejsze dający szansę najsłabszym osobom. Nakierowany jest na pomoc niepełnosprawnym psychicznie, w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest już gotowa prawna, solidna podstawa rozpoczęcia projektu – Starosta Powiatu Białobrzeskiego Andrzej Oziębło i Wicestarosta Artur Pastuszka, w obecności Skarbnika Powiatu podpisali 15 czerwca 2010 roku umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych. To bardzo ważna struktura - organ wdrażający środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych na Mazowszu. Powołany na podstawie uchwały 47/07 dnia 19.03.2007. Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Umowa daje gwarancję realizacji i płynnego wykonania projektu.
A to jest w interesie całego powiatu - jego mieszkańców. Integracja społeczno-zawodowa osób psychicznie chorych jest problemem trudnym do przezwyciężenia, ten projekt jest promykiem nadziei dla 60 chorych. Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie po dziesięć niepełnosprawnych osób z 6 gmin powiatu białobrzeskiego.
Równocześnie przy jednej osobie niepełnosprawnej w projekcie będą zaangażowane dwie osoby z ich najbliższego otoczenia.
„Lepsze jutro” –pierwsze kroki.
Newsy 07. 07. 2010 odbyło się pierwsze robocze spotkanie osób, które będą wdrażać w życie unijny program „Lepsze jutro”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To autorski projekt przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białobrzegach, skierowany do osób niepełnosprawnych psychicznie i osób z ich najbliższego otoczenia.


Koordynatorem projektu jest dyrektor PCPR w Białobrzegach Teresa Gołębiowska. Podczas spotkania przedstawiła zakresy działań i kompetencje poszczególnych pracowników. Wytyczono cele na najbliższe tygodnie. Sprawą nadrzędną jest rekrutacja uczestników programu. Będzie przeprowadzona, bardzo starannie, po wnikliwej ocenie sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem jej warunków życia. Chodzi o wyłonienie takich kandydatów, którzy najlepiej skorzystają z programu „Lepsze i jutro” i będą dobrze rokować na przyszłość.

Osoby zainteresowane, albo członkowie ich rodzin, opiekunowie mogą zgłaszać się do Gminnych Ośrodków Pomocy Rodzinie na terenie powiatu białobrzeskiego:

Białobrzegi tel. (48) 613 25 72

Wyśmierzyce tel. (48) 615 70 03

Promna tel. (48) 613 36 28

Radzanów tel. (48) 613-62-36

Stromiec tel. (48) 619 10 20

Stara Błotnica tel. (48) 385 77 90

Zdjęcia ze spotkania roboczego znajdują się w galerii
Strona 6 z 6 << < 3 4 5 6
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu