Przetarg nawyłonienie Animatorów lokalnych
Dodane przez bartez dnia 01/13/2011

Przetarg na wyłonienie Animatorów lokalnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu
pod nazwą Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

1/POKL/7.2.1/2009


Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia