Półmetek realizacji programu „Lepsze jutro”
Dodane przez bartez dnia 02/21/2011
Program „Lepsze jutro” jest realizowany przez powiat białobrzeski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych psychicznie i nieaktywnych zawodowo mieszkających głównie na wsiach. Obejmuje zasięgiem sześć gmin powiatu: Białobrzegi, Promną, Stromiec, Radzanów, Wyśmierzyce i Starą Błotnicę. Priorytetem projektu jest integracja społeczna. To cel ogólny: rozwinięcie nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnoprawnych psychicznie oraz długotrwale bezrobotnych i eliminowanie barier jakie napotykają osoby wykluczone społecznie.
Realizacja projektu już przynosi oczekiwane efekty. Na terenie powiatu udało się wdrożyć model animatora i zaktywizować osoby długotrwale bezrobotne. Trwa rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Ostatecznie projekt ma doprowadzić do przezwyciężenia indywidualnych barier w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy.
W ramach projektu „Lepsze jutro” animatorzy przeszli cykl szkoleń z ekonomii i przedsiębiorczości, z aktywnych form poszukiwania pracy z psychologii i pracy socjalnej, uczyli się podstaw korzystania z komputera. W kolejnych miesiącach kilkadziesiąt osób będzie uczestniczyć regularnie w warsztatach, które umożliwiają nabycie kompetencji społecznych. Wspólne wyjazdy i spotkania integracyjne wzmacniaj ą poczucie przynależności do grupy i poprawiają samoocenę uczestników. W sumie projekt objął wsparciem 200 osób.
Przez cały okres realizacji projektu do 31- 12 -2011 roku uczestnicy mogą korzystać z porad psychologa ,doradcy zawodowego , pracownika socjalnego oraz lekarza psychiatry.