Zaproszenie do składania ofert
Dodane przez bartez dnia 06/22/2011
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 14 000 euro, którego przedmiotem jest wyłonienie animatora lokalnego działającego na terenie gminy Promna w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Do zadań animatora będzie należało w szczególności:
1) Rozpoznanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem choroby psychicznej
2) Współpraca z instytucjami, jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych i mogących zabezpieczyć rozwiązanie problemów uczestników projektu
3) Współpraca z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym i innymi osobami realizującymi projekt w celu skutecznej i efektywnej pomocy niesionej osobom chorym psychicznie i ich rodzinom
4) Dostarczanie potrzebnych informacji
5) Monitoring, podejmowanych przez uczestników działań, w tym postępów w realizacji IPD
6) Ewaluacja sposobów działania uczestników projektu w oparciu o zbierane dane
i analizowanie ich pod kątem skuteczności
7) Promocja projektu, jego celów i efektów w środowisku lokalnym
8) Motywowanie uczestników projektu do zmiany w ich życiu poprzez:
- Zwiększenie motywacji działania
- Wzmacnianie wiary we własne możliwości, pozytywnej samooceny
- Przekonanie rodziny i najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych psychicznie
w sens przełamywania stereotypów
- Budowanie pozytywnego myślenia
- Przełamywanie istniejących stereotypów
- Poznanie własnych predyspozycji i mocnych stron
9) Pomoc o charakterze socjalno – indywidualnym w rozwiązywaniu trudnych, konfliktowych sytuacji życiowych
10) Podejmowanie działań o charakterze eliminującym wykluczenie społeczne
i zmierzających do aktywizacji zawodowej poprzez:
- Pomaganie uczestnikom w modyfikowaniu Indywidualnych Planów Działania
w procesie pogłębiania samoświadomości, poszerzania kompetencji zawodowych
i uzupełniania wiedzy na temat mechanizmów rynku pracy
- Prowadzenie indywidualnych zajęć z uczestnikami projektu, zmierzających do poszerzania ich świadomości zawodowej (identyfikacja zainteresowań, uzdolnień, zamiłowań, talentów, umiejętności)
- Zapoznanie z podstawowymi przepisami regulującymi zatrudnienie
i z mechanizmami rynku pracy
- Pomoc uczestnikom projektu w sporządzaniu wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
- Gromadzenie i udostępnianie beneficjentom ostatecznym informacji z zakresu propozycji zatrudnienia, ofert pracy, możliwości przekwalifikowania lub innych działań podnoszących ich atrakcyjność na rynku pracy
- Zapoznanie z tematyką samozatrudnienia; wyjaśnianie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad ekonomicznych oraz możliwości korzystania z różnych źródeł informacji
- Organizowanie i czuwanie nad spotkaniami z doradcami, psychologiem, pracownikiem socjalnym, lekarzem
11) Nawiązanie współpracy z instytucjami rynku pracy, organizacjami opieki społecznej oraz innymi specjalistami w oparciu o zidentyfikowane potrzeby uczestników projektu
i ich najbliższego otoczenia
12) Prowadzenie monitoringu działań podejmowanych przez uczestników projektu, zgodnie z wypracowanymi narzędziami
13) Utrwalanie w uczestnikach projektu wszystkich umiejętności, które zostały wyuczone podczas uczestnictwa w działaniach projektu
14) Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikającej z realizacji projektu
15) Informowanie o bieżących problemach, stopniu realizacji projektu i postępach uczestników w realizacji Indywidualnych Planów Działania
16) Opieka podczas wyjazdowych zajęć integracyjnych
17) Organizacja spotkań integracyjnych i plenerowych dla grupy
18) Realizacja w miarę potrzeb innych bieżących zadań projektu
W pracy z uczestnikami projektu animator powinien przestrzegać:
- Poszanowania godności oraz prawa do samostanowienia uczestników projektu
- Kierowania się w swej działalności dobrem uczestników projektu
- Zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie działalności zawodowej
- Przeciwstawiania się praktykom niehumanitarnym lub dyskryminującym osobę lub grupę osób, nie tylko na rynku pracy
- Wykorzystywania w swej pracy pełni wiedzy i własnych umiejętności, a przede wszystkim tych nabytych podczas szkolenia przygotowującego do pracy w charakterze animatora lokalnego
- Terminowego i zgodnego z przepisami prawnymi wypełniania powierzonych mu zadań
i obowiązków
- Rzetelnego wykonywania powierzonych mu zadań oraz dołożenia wszelkich starań dla powodzenia projektu
Ilość godzin w miesiącu na wykonanie zadań animatora lokalnego wynosić będzie 120 godzin miesięcznie, w tym 20 godzin pracy grupowej.
Animator powinien posiadać certyfikat ukończenia szkolenia umożliwiającego nabycie nowych kompetencji w zawodzie – animator opartego na dorobku programowym wypracowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUEL.
2. Termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi .........................................................................
3. Termin wykonania zamówienia od lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
4. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi lub drogą faksową pod nr 48 613 34 20 lub e-mail: e-mail:pcpr2@bialobrzegipowiat.pl do dnia 30 czerwca 2011 roku do godz. 14.00
W przypadku składania ofert w zapieczętowanych kopertach powinny one posiadać następujące oznaczenie:
„Oferta na wyłonienie animatora lokalnego działającego na terenie gminy Promna w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz posiadać adres i nazwę zamawiającego.
5. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest Pani Teresa Gołębiowska
tel. 48 360 02 24
6. Kryteriami oceny ofert są:
A. Cena za 1 godzinę brutto waga 60 %
B. Średnia ocena ze szkolenia umożliwiającego nabycie nowych kompetencji w zawodzie – animator waga 30 %
C. Wykształcenie 10 %

Sposób oceny ofert:

A. Najniższa cena z oferowanych x 60
Cena badanej oferty

B. Średnia ocena ze szkolenia w badanej ofercie x 30
Najwyższa średnia ocena ze szkolenia z oferowanych

C. Wykształcenie wyższe – 10 punktów
W trakcie studiów wyższych – 8 punktów
Wykształcenie średnie – 5 punktów

Ocena końcowa = A + B + C

7. Wybór oferty nastąpi w dniu 30 czerwca 2011 roku
8. Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego tj. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.


Załączniki
1. Wzór oferty
1. Wzór umowy