Zaproszenie do składania ofert
Dodane przez bartez dnia 10/19/2011

Zapytanie o cenę1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu do 14 000 euro, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy dla 8 osób niepełnosprawnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą "Lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Opis zamówienia:

a) przeprowadzenie warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy:
liczba uczestników: 8 osób
miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest budynek Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Krakowska 28
wymiar godzinowy: 100 godzin, w tym 50 godzin warsztatów nowych umiejętności (20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych), 50 godzin treningu pracy; 1 godzina = 60 minut.
zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 13.00
maksymalna dzienna liczba godzin warsztatów nie może przekroczyć 5 godzin

b) celem warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy jest:
wyposażenie beneficjentów projektu w praktyczne umiejętności zawodowe ułatwiające im odnalezienie się na rynku pracy,
nabycie przez beneficjentów umiejętności kształtowania odpowiednich postaw i umiejętności pracowniczych, pracy w grupie, zarządzania czasem, rozumienia i wykonywania poleceń, szacunku do siebie i innych, relacji w środowisku pracy,
nauka konkretnych czynności na różnych stanowiskach pracy,
nabycie umiejętności radzenia sobie w środowisku zawodowym, w realnym miejscu pracy.

c) program warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy powinien zawierać minimum następujące zagadnienia:
przepisy bhp i p.poż. na stanowiskach technicznych i ogólnobudowlanych,
organizacja pracy, w tym przygotowanie materiałów i pomieszczeń,
rodzaje materiałów, urządzeń, narzędzi, sprzętu oraz stosowane technologie,
nauka konkretnych czynności na różnych stanowiskach pracy m.in.: murowanie ścian, wykańczanie ścian gładzią szpachlową, zabudowa gips - karton, malowanie ścian i sufitów, wykonywanie posadzek - układanie paneli podłogowych, układanie płytek podłogowych, układanie glazury ściennej i podłogowej, osadzanie drzwi,
praca w grupie, zarządzanie czasem, rozumienie i wykonywanie poleceń, relacje w środowisku pracy, z przełożonym i współpracownikami, ,
kształtowanie odpowiednich postaw i umiejętności pracowniczych.

d) Wykonawca zobowiązuje się do:
przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich dla uczestników warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy zwanych w dalszej części warsztatami (badania lekarskie muszą odbyć się na terenie miasta Białobrzegi, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie). Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń lekarskich Wykonawca przekaże zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia warsztatów.
przeszkolenia uczestników warsztatów w zakresie bhp i p.poż. oraz przestrzegania warunków bhp i p.poż. w trakcie trwania warsztatów.
ubezpieczenia każdego uczestnika na czas trwania warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia warsztatów.
zapewnienia kadry dydaktycznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu o odpowiednich kwalifikacjach i min. 2 letnim doświadczeniu w prowadzeniu kształcenia objętego przedmiotem zamówienia oraz posiadających stosowne uprawnienia, jeżeli prawo nakłada obowiązek ich posiadania. Wykonawca wraz z ofertą przedstawi wykaz kadry biorącej udział w zamówieniu.
zapewnienia każdemu uczestnikowi warsztatów niezbędnych materiałów dydaktycznych i piśmienniczych do zajęć teoretycznych, w tym skrypt lub podręcznik zgodnie z tematyką warsztatów. Wykaz w/w materiałów wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez uczestników warsztatów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu warsztatów. Materiały dydaktyczne i piśmiennicze przekazane uczestnikom warsztatów przechodzą na ich własność. Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden komplet w/w materiałów dydaktycznych.
zapewnienia każdemu uczestnikowi podczas zajęć praktycznych i treningu pracy ubrania roboczego nieużywanego 1 komplet/osobę (odzież i obuwie robocze) oraz rękawic roboczych, nieużywanych, które po zakończeniu warsztatów przekaże uczestnikom na własność. A w przypadku realizacji zajęć podczas których będzie wymagana odzież ochronna lub środki ochrony indywidualnej Wykonawca zobowiązany jest do ich zapewnienia uczestnikom warsztatów na zasadzie udostępnienia. Wykaz w/w materiałów wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez uczestników warsztatów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu warsztatów.
zapewnienia niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zajęć praktycznych i treningu pracy. Wartość materiałów przeznaczonych do realizacji zajęć praktycznych nie może być niższa niż 60% całkowitej wartości warsztatów. Materiały pozostałe po zakończeniu warsztatów zakupione na realizację warsztatów stanowią własność Zamawiającego. Zakupione materiały Wykonawca dostarczy do miejsca przeprowadzenia warsztatów przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i treningu pracy. W cenę materiałów przeznaczonych do przeprowadzenia zajęć praktycznych i treningu pracy Wykonawca nie wliczy odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej, a także materiałów dydaktycznych i piśmienniczych przeznaczonych do realizacji zajęć teoretycznych.
zapewnienia na czas przeprowadzenia warsztatów odpowiedniego sprzętu i narzędzi typu betoniarka, przecinarka kątowa, narzędzia murarskie, pędzle, wałki, itp.
opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu warsztatów.
wydania uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu warsztatów.
przeprowadzenia wśród uczestników po zakończeniu warsztatów ankiety ewaluacyjnej oceniającej przebieg warsztatów.
oznaczenia miejsca prowadzenia warsztatów oraz dokumentacji przebiegu warsztatów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
prowadzenia dokumentacji przebiegu warsztatów tj. programu warsztatów, harmonogramu warsztatów, listy obecności, rejestru wydanych zaświadczeń, potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych i piśmienniczych, potwierdzenia odbioru odzieży i obuwia roboczego, potwierdzenia odbioru wydanych zaświadczeń, dokumentacji fotograficznej z przebiegu warsztatów (min. 50 zdjęć na płycie CD).
sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników warsztatów a także bieżącego informowania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestnika. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o nieobecności w dniu, w którym nieobecność nastąpiła.

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji warsztatów.

f) Zamawiający zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej warsztatów i treningu pracy. Miejscem przeprowadzenia warsztatów jest budynek Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Krakowska 28.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

a) KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej

b) aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru Instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,

c) wykaz kadry biorącej udział w zamówieniu

d) program warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy.


2. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2011 roku


3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi lub drogą faksową pod nr 48 613 34 20, 48 613 34 14 wew. 123 lub e-mail: pcpr2@bialobrzegipowiat.pl do dnia 25 października 2011 roku do godz. 10.00

W przypadku składania ofert w zapieczętowanych kopertach powinny one posiadać następujące oznaczenie: "Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy dla 8 osób niepełnosprawnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą "Lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" oraz posiadać adres i nazwę zamawiającego.


4. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest Pani Teresa Gołębiowska
tel. 48 360 02 24


5. Kryteriami oceny ofert są:


A. Cena waga 100 %

Sposób oceny ofert:

A. Najniższa cena z oferowanych x 100

Cena badanej oferty


6. Wybór oferty nastąpi w dniu 25 października 2011 roku

7. Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego tj. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi po dokonaniu wyboru Wykonawcy.Załączniki do pobrania

1. Wzór umowy

2. Wzór oferty