Informacja o wyborze oferty
Dodane przez bartez dnia 11/08/2011
W związku z postępowaniem prowadzonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach, którego przedmiotem było zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy dla 8 osób niepełnosprawnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym informuję, iż w dniu 25 października 2011 r. zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria jakimi były:
A. Cena brutto waga 100 %

Sposób oceny ofert:

A. Najniższa cena z oferowanych x 100
Cena badanej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom.